Translate

Όχι στη νέα συμφωνία-μνημόνιο

Η πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης είναι ένα κείμενο γραμμένο από Γάλλους και Αμερικανούς «ειδικούς». Είναι ένα καραμπινάτο μνημόνιο που καταδικάζει τον πληθυσμό σε ακόμη βαρύτερη λιτότητα, δένει τη χώρα σε δεσμά μόνιμης αποικίας χρέους και οδηγεί την οικονομία σε βέβαιο καθοδικό σπιράλ ύφεσης. Ταυτίζεται με την πρόταση Γιούνκερ, δηλ. με αυτό στο οποίο ο ελληνικός λαός είπε ένα βροντερό ΟΧΙ πριν από έξι ημέρες. Αποτελεί έναν ταξικό ογκόλιθο ενάντια στην εργατική τάξη και τα άλλα φτωχά στρώματα και, όπως είχαν ήδη αναφέρει σε προηγούμενο διάστημα (πριν από το δημοψήφισμα) βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αφαιρεί τέσσερις (4) μισθούς ετησίως από τους εργαζόμενους.
Μόνον αυτά που προ­βλέ­πει η «ελ­λη­νι­κή» πρό­τα­ση για τη φο­ρο­λο­γία, αρ­κούν για να δη­μιουρ­γή­σουν νέα και βα­θύ­τε­ρη αν­θρω­πι­στι­κή κρίση, όπως προ­βλέ­πει ο «Γκάρ­ντιαν»:
Αύ­ξη­ση των εσό­δων από ΦΠΑ κατά 1,8 δισ. το χρόνο. Ο ΦΠΑ είναι έμ­με­σος φόρος και θα τον πλη­ρώ­σει ο λαός. Π.χ. στην εστί­α­ση (βα­σι­κό είδος λαϊ­κής δια­σκέ­δα­σης) ο ΦΠΑ ανε­βαί­νει στο 23%, ενώ στο ίδιο πο­σο­στό ανε­βαί­νουν και πολλά τρό­φι­μα. Μέχρι το 2016 θα έχει κα­ταρ­γη­θεί η σχε­τι­κή φο­ρο­έκ­πτω­ση στα νησιά με αντάλ­λαγ­μα κά­ποια αό­ρι­στα (και χωρίς δη­μο­σιο­νο­μι­κό κό­στος!) μέτρα για κά­ποιους μόνο από τους κα­τοί­κους των νη­σιών.
Αύ­ξη­ση της ει­σφο­ράς αλ­λη­λεγ­γύ­ης, χωρίς ανα­φο­ρά στο ποιος θα επι­βα­ρυν­θεί. Κα­τάρ­γη­ση αγρο­τι­κών φο­ρο­εκ­πτώ­σε­ων από το 2017, κα­τάρ­γη­ση των επι­δο­τή­σε­ων πε­τρε­λαί­ου για τους αγρό­τες και μεί­ω­ση ΚΑΤΑ 50% του ποσού των επι­δο­τή­σε­ων για το πε­τρέ­λαιο θέρ­μαν­σης από το 2016.
Δια­τή­ρη­ση του ΕΝΦΙΑ για το 2015 και 2016 (χωρίς πρό­βλε­ψη κα­τάρ­γη­σής του ποτέ). Ακόμη κι αν αλ­λά­ξουν οι τιμές ζώνης, η συμ­φω­νία προ­βλέ­πει ΑΥ­ΞΗ­ΣΗ των συ­ντε­λε­στών του ΕΝΦΙΑ ώστε να «πια­στεί» ο στό­χος των 2,65 δισ. ευρώ!
Μεί­ω­ση του ορίου των 1.500 ευρώ κάτω από το οποίο μέχρι σή­με­ρα δεν γί­νο­νταν κα­τα­σχέ­σεις μι­σθών. Αντί­στοι­χη μεί­ω­ση και για τις άλλες προ­στα­σί­ες (π.χ. του 25%).
Και επει­δή όλοι ξέ­ρουν ότι αυτά τα μέτρα δεν θα απο­δώ­σουν τα σχε­δια­ζό­με­να έσοδα, η ελ­λη­νι­κή κυ­βέρ­νη­ση προ­τεί­νει και εναλ­λα­κτι­κά μέτρα:  Αύ­ξη­ση του συ­ντε­λε­στή φο­ρο­λο­γί­ας για ει­σο­δή­μα­τα κάτω των 12.000 ευρώ (αυτών που ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ θα έκανε εντε­λώς αφο­ρο­λό­γη­τα) από 11% στο 15% με στόχο να λη­στευ­θούν άλλα 160 εκατ. όπως λέει ρητά η «πρό­τα­ση». Επί­σης αύ­ξη­ση στο 35% του συ­ντε­λε­στή για ει­σο­δή­μα­τα άνω των 12.000 ευρώ με στόχο να απο­σπα­στούν άλλα 40 εκατ. ευρώ.
Προ­βλέ­πο­νται επί­σης αυ­ξή­σεις στα τι­μο­λό­για κά­ποιων κοι­νω­φε­λών υπη­ρε­σιών, ώστε «η τιμή να αντα­πο­κρί­νε­ται στο κό­στος». Εδώ φω­το­γρα­φί­ζο­νται μάλ­λον οι δη­μό­σιες συ­γκοι­νω­νί­ες.
Αντί­στοι­χα άγρια τα­ξι­κά μέτρα προ­βλέ­πο­νται και στο ασφα­λι­στι­κό και στους μι­σθούς («εξορ­θο­λο­γι­σμός  ου­δέ­τε­ρος δη­μο­σιο­νο­μι­κά», λέει η πρό­τα­ση κι αν αυτό ση­μαί­νει αυ­ξή­σεις για κά­ποιους, θα με­τα­φρά­ζε­ται σε μειώ­σεις για κά­ποιους άλ­λους), ενώ προ­τεί­νε­ται και ένα πάρτι κα­τα­λή­στευ­σης του δη­μό­σιου πλού­του. Π.χ. στο ασφα­λι­στι­κό προ­βλέ­πε­ται μεί­ω­ση των κα­θα­ρών συ­ντά­ξε­ων, λόγω αύ­ξη­σης της πα­ρα­κρά­τη­σης για τον κλάδο υγεί­ας στο 6% τόσο στην κύρια σύ­ντα­ξη (ήταν 4%) όσο και στην επι­κου­ρι­κή (ήταν 0%). Κα­τάρ­γη­ση του ΕΚΑΣ από τον Μάρ­τιο του 2016, χωρίς αντι­κα­τά­στα­σή του. Κα­τάρ­γη­ση των πρό­ω­ρων συ­ντα­ξιο­δο­τή­σε­ων άμεσα και βα­ριές οι­κο­νο­μι­κές ποι­νές σε όσους βγαί­νουν νω­ρί­τε­ρα. Επι­βο­λή των νόμων Λο­βέρ­δου και Κου­τρου­μά­νη τους οποί­ους ο ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ πο­λέ­μη­σε λυσ­σα­σμέ­να –και πολύ σωστά.
Επί­σης προ­βλέ­πε­ται ξε­πού­λη­μα λι­μα­νιών αε­ρο­δρο­μί­ων και εθε­λό­δου­λη πα­ρά­δο­ση και των τε­λευ­ταί­ων με­το­χών που έχει το Δη­μό­σιο στον ΟΤΕ.

Αυτή η «πρό­τα­ση», αυτό το νέο αι­μο­στα­γές μνη­μό­νιο, πρέ­πει να σκι­στεί άμεσα από το λαό. Και όσοι το υπο­γρά­ψουν πρέ­πει να υπο­στούν τις αντί­στοι­χες πο­λι­τι­κές συ­νέ­πειες.


Share on Google Plus

About Απέναντι Όχθη

    Blogger Comment
    Facebook Comment