Translate

Αλλοπαθητική Ιατρική εναντίον Ολιστικής Ιατρικής

Έχουμε πραγματικά αναρωτηθεί ποτέ, σε ποιους εμπιστευόμαστε τη διαχείριση της υγειονομικής μας περίθαλψης; Με ποια κριτήρια λειτουργεί η "μοντέρνα ιατρική" και σε τι διαφέρει από τις ολιστικές μεθόδους θεραπείας; 

Αρχική διαφορά και κρίσιμη είναι η οπτική. Η αλλοπαθητική ιατρική εστιάζει στη συμπτωματολογία ενώ η ολιστική στην αιτιότητα. Ας δούμε αναλυτικά και σε αντιπαράθεση τις διαφορές της ολιστικής ιατρικής σε σχέση με την αλλοπαθητική που επικρατεί παγκοσμίως σήμερα..!
**    Από τα διαγράμματα του βιβλίου του Walene James "Ανοσοποίηση : Η                 πραγματικότητα πέρα από το μύθο"  **α.ΑΛΛΟΠΑΘΗΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ       β.ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

"Περίθαλψη νόσου"                                "Φροντίδα της υγείας"

1α. Έμφαση στην αφαίρεση συμπτωμά-    1β. Έμφαση στην αφαίρεση των αιτί-
των. Στοχεύει σε γρήγορα αποτελέ-         ων μέσω της γνώσης και της ένταξης 
σματα.                                                    της φροντίδας υγείας στις συνήθειες 
                                                              διαβίωσης του ατόμου. Στοχεύει σε 
                                                              μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
2α. Έμφαση στη διαχείριση και τον          2β. Έμφαση στη συμμετοχή του ασθε-
έλεγχο. Ο επαγγελματίας "διαχειρίζεται"   νή και την αποκατάσταση. Ο θερα-
ενώ ο ασθενής ακολουθεί "διαταγές".      τής "δίνει οδηγίες" και ο ασθενής 
                                                              κατευθύνει τη θεραπεία του.
3α. Μέθοδοι τύπου γραμμής παραγω-      3β. Μέθοδοι με κέντρο τον άνθρωπο
γής προσανατολισμένες στο κέρδος.        προσανατολισμένες στην αυτονομία.

4α. Βασίζεται στην τεχνολογική               4β. Βασίζεται σε αβλαβείς θεραπείες 
επέμβαση και την αντικατάσταση, πχ.      και ουσίες που δεν πραγματοποιούν
στις μεταμοσχεύσεις οργάνων, τις            επιδρομή στο σώμα. Εστίαση στην
ενέσεις ινσουλίνης, τη χειρουργική          αναζωογόνηση των οργάνων και των
επέμβαση, την ακτινοβολία, τα συνθε-     συστημάτων και την αποκατάσταση 
τικά και συχνά τοξικά φάρμακα                της λειτουργίας τους.
χημειοθεραπείας, τα εμβόλια... Εστίαση
στην αποκατάσταση των οργάνων ή 
των συστημάτων και των λειτουργιών
τους.

5α. Κλιμάκωση δαπανών και εξάρτησης   5β. Αποκλιμάκωση δαπανών και 
                                                                                εξάρτησης

6α. Η ασθένεια και η ανικανότητα προ-   6β. Η ασθένεια και η ανικανότητα 
σεγγίζονται από τη σκοπιά του εξιλαστή- θεωρούνται αποτρέψιμες.
ριου θύματος και του μελοδράματος.

7α. Μηχανιστική : το σώμα θεωρείται      7β. Οργανική : το σώμα θεωρείται ως
ως ένα μαζικό αντικείμενο που περιέ-      μάζα κάτω από την οποία βρίσκονται
χει ιδιαίτερα μέρη.                                       ενέργεια, σχέδια διαβίωσης και αλλη-
                                                                       λεπιδρώντες τομείς.

8α. Αποσπασματική : σώμα και μυαλό     8β. Ολιστική : σώμα και μυαλό αντιμε-
αντιμετωπίζονται χωριστά. Τα μέρη του  τωπίζονται ως μία ενότητα. Τα μέρη του
σώματος θεωρούνται χωριστά και           σώματος αντιμετωπίζονται σε σχέση με
αντιμετωπίζονται μεμονωμένα.               τα άλλα μέρη και πτυχές του σώματος -
                                                                      μυαλού.

9α. Αταβιστική : η ασθένεια θεωρείται     9β. Σύγχρονη : η ασθένεια θεωρείται
ως οντότητα χωριστή από τον ασθενή.    ως διαδικασία αδιάσπαστη από τον 
                                                                         ασθενή.

10α. Βασίζεται στην αντιπαλότητα :        10β. Ενοποιητική : η ασθένεια θεωρεί-
η ασθένεια θεωρείται εχθρός.                 ται ότι απεικονίζει μία αυτοδιορθωτική 
                                                                     πτυχή του σώματος - μυαλού ως απά-
                                                                     ντηση σε κάποια εσωτερική αλλαγή στο
                                                                     περιβάλλον του σώματος.

11α. Εξωτερικεύει την αιτιότητα : η        11β. Εσωτερικεύει την αιτιότητα : 
εστίαση είναι έξω από τον ασθενή =       εστίαση στον ασθενή, τις επιλογές του, 
ιοί, βακτηρίδια και πιέσεις στο περι-        τις προδιαθέσεις του, τις συνήθειες του
βάλλον αγνοώντας τους τοξικούς           και τις αντιδράσεις του στις περιβαλ-  
περιβαλλοντικούς παράγοντες στα          λοντικές επιρροές. 
τρόφιμα, το νερό και τον αέρα.

12α. Προσανατολισμένη στην                 12β. Προσανατολισμένη στην υγεία : 
ασθένεια : εστίαση στον καθορισμό,        εστίαση στην υποστήριξη της φυσικής 
τον έλεγχο και την καταστροφή των       θεραπείας, του ανοσοποιητικού συστή-
ασθενειών. Η έρευνα εστιάζεται στη        ματος και τις αιτίες των παθήσεων αντί
φύση της πάθησης όπως αντιπροσω-       των συμπτωμάτων. Η ασθένεια δεν 
πεύεται από τα συμπτώματα και όχι         θεωρείται ως υποπροϊόν της υγείας. 
τις αιτίες. Η ασθένεια δεν θεωρείται
αποτέλεσμα της τεχνολογικής
επέμβασης. 

13α. Χρήση στρατιωτικής ρητορικής       13β. Περιγραφική γλώσσα που προτεί-
: "οικοδόμηση της άμυνας", "πάλη",       νει την αρμονία και την συνεργασία.
"μάχη ενάντια" κλπ.

14α. Μονολιθική και καταναγκαστική.   14β. Πλουραλιστική, εθελοντική και με
                                                                       πολλές επιλογές.

15α. Αρνητική : στηρίζεται στο φόβο     15β. Θετική : στηρίζεται στη συνεργα-
και τη δυσπιστία του φυσικού κόσμου.   σία με το φυσικό κόσμο. Ένα σύστημα 

                                                                         υγειονομικής περίθαλψης.  Διαβαστε επίσης ; Η γλώσσα της θεραπείας

Share on Google Plus

About apenanti oxthi

Μια άλλη ματιά στην λεωφόρο των πληροφοριών.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου